På spökvandring i Europa

Av Bo Solberg

I sitt blogginlägg ”Mångkulturalismens spöke” anknyter Jonas De Geer till ett färskt israeliskt TV-reportage där chefen för Europeiska institutet för judiska studier, Barbara Lerner Spectre, talar öppenhjärtigt om den judiska ledarrollen i det i den vita världen implementerade mångkulturprojektet. De Geer citerar den gamle irländske prästen Denis Faheys ord om judiska intressens strävan att uppnå en fredad maktställning i en värld, där jordens raser sammanförts i förvirrande röra och rotlöshet. Det implicita tankegodset är i så fall en divide et impera-filosofi som utgår från att mångkulturella befolkningar, åtminstone i en avgörande aspekt, är mer splittrade och därmed mindre hotande; ty i denna judeo-utopiska framtid – där traditionella värden, institutioner och styrelseformer naturligtvis var först med att ryka all världens väg –finns ingen opposition.

Att mångkulturalismen framstått som ett viktigt judiskt intresse har för övrigt belysts väl av Kevin MacDonald och andra intellektuella. Judiska grupper har funnit blandade befolkningar vara en för dem fördelaktigare arbetsmiljö. Sammanstötningar mellan de etniskt narcissistiska gästerna och deras, framtill relativt nyligen, etniskt homogent levande värdar är något som med jämna plågor karakteriserat Västerlandets historia, och för den åkomman tycker man väl sig ha funnit ett botemedel.

Det är inte osökt – och på en blogg med namnet Nonkonform borde det vara tacksamt – att i sammanhanget erinra om essän ”Konformismen som spöke”, författad av De Geers vän och inspiratör Tage Lindbom och införd i dennes Konservatism i vår tid (1996); en bok till vilken De Geer dessutom har skrivit förordet. Den ger anledning att begrunda vad som öppnat vägen – politiskt, socialt, mentalt – för Västerlandets s k multikulturalisering. Tesen att oppositionella yttringar är lättare att hålla nere i ett dylikt omformat samhälle är plausibel. Men något förmådde sannerligen effektivt bakbinda oppositionen mot denna revolution redan då den var i början av sin rörelse. Att konformismen med alla dess indoktrineringsanstalter var huvudförutsättningen för att Europa skulle låta det otroliga ske, är en uppenbar läsefrukt, även om Lindbom – när han talar om de olikheter i naturen som attackeras i likriktningens tjänst – försiktigt undviker att nämna multietno.

Framställningsformen är den skarpsynt sammanfattande idéhistoriska utläggning som är Lindboms kännemärke, och som alltså i detta fall blir hans metod att komma åt konformismens väsen. Det är närmast ogörligt att inom kort utrymme uppställa ett rättvisande referat av en så intensiv och tankediger essä, och omnämnandet här avses mest som en rekommenderande hänvisning.

En av Lindboms huvudpoänger kan emellertid förenklas så här: det är inte minst i mötet mellan människorättsidéerna om frihet och jämlikhet som den ideologiska bakgrunden till konformismen finns. Det finns en uppenbar motsättning mellan de båda, samtidigt som det är lätt att förstå, varför den andra följde på den ena. Skall mänskligheten ha frihet, måste denna garanteras under samma villkor. Det var en tankesats, som kom att förvridas till jämlikhetsdogmen. Där vi är olika kan vi rikta oss lika. Den avgörande skillnaden mellan likavärde och likhet hade grumlats.

Under liberalismens barndom hade frihetsidén naturligt nog överhanden. Men det har – som alla lätt kan se – skett en kontinuerlig förskjutning mot jämlikhetsidén; den har fordrat alltmer utrymme. Detta inte minst eftersom jämlikheten på ett annat sätt än friheten kräver kommandoställen och kontrollorgan som genomför och vidmakthåller den. Om jämlikheten inte är naturlig, utvecklar den sig inte heller naturligt.

Under jämlikhetens maktvandring till sin konformistiska brännpunkt har den passerat ett politiskt-medborgerligt skede (den politiska demokratins etablering) och ett socialt-vegetativt skede (teknokratins etablering i socialstatens hägn). Slutligen har dess vandring nått det tredje stadiet, det pseudometafysiska. De gamla revolutionsidéerna gällde för att écraser l’infâme; nu fullbordas det temat med kraft och konsekvens. Efter allt bildstormande färdigställer konformismen sitt substituerande mästerverk: den deiforma bilden av det högsta, Människan. Det är ingen tom fras. Det jämlika förklaras nu vara den högsta uppenbarelseformen för allt mänskligt. Därför är varje form av olikhet moraliskt förkastlig. Att dröja vid skillnader mellan exempelvis raser blir en ogärning.

När Lindbom skriver att konformismens spöke vandrar genom Europa är det nog en för många uppenbar allusion till inledningsmeningen i den marx-engelska klassikern från 1848: ”Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus”. Att ”kommunismens spöke” med sin karaktärsegenskap av totalitär jämlikhetsmani, är släkt med den europeiska ”konformismens spöke” är lika givet. Den förra lämnade snart fadershuset för att pröva sin pionjäranda i nya länder österut. Den senare, lillebror, fick snällt stanna och mogna till sig i väst. Kommunismen är i dag visserligen endast en skugga, en spökspillra, av sitt forna jag. Den är gammal och trött. Men innan den spelade ut sitt livs största roll hann den lära lillebror mycket. De små ser ju som bekant ofta upp till äldre syskon. I den förståelsen bör man lyssna till den kända marianska profetian att Ryssland ”kommer att sprida sina villfarelser över hela världen”. Det vill säga, den går inte längre ärendet själv – dess svaghetstillstånd hindrar – utan nya skepnader tar vid. När den konforma vålnaden sedan på sin europeiska vandring mötte ”mångkulturalismens spöke” resulterade det också i en gastkramning, där ingen av parterna kände sig ett dugg onaturlig; även deras nära släktskap har röjts av de gemensamma dragen. Att det föreligger en slags hatkärlek mellan Friheten och Jämlikheten har vi sett. Bandet mellan Multikulturalismen och Konformismen har däremot den rena syskonkärlekens styrka.

Visst finns det en uppenbar motsättning mellan termerna som sådana, vilken kanske blir ännu tydligare om man formulerar det som mångfald kontra likriktning. Men motsatsställningen bygger naturligtvis endast på det ologiska i den gängse betydelsen av termen mångkultur. Språkligt stringent borde den ju snarare avse det som plägar kallas etnopluralism. Men den betecknar som vi nu vet motsatsen. Där det vurmas för ”mångfald” blir det därför på ren svenska ”sammanblandning”.

Medan frihetsidén alltså med en portion avundsjuka fick stryka på foten för den snabbmarscherande jämlikhetsdogmen, gör mångfalden, i den beskrivna nyspråksfraseologiska meningen, i stället rakt på sak vad den kan för att påskynda sin parhäst likriktningen. Den gör gatan fri för sin springare genom att åt den nedtrampa den etniska gruppidentiteten

Detta är med andra ord en gentjänst, utförd i tacksamhet för att konformismen, som vi sett, först banat väg för mångkulturens framgång. Samarbetet är alltså nu betydligt mer friktionsfritt än den gång då jämlikheten började tränga sig på i frihetens namn.

Där är vi alltså idag; i ett redan långt gånget multietniskt och likriktat samhälle. Visst lever jämte jämlikhetsdogmen ännu den liberala frihetsidén, men mest i en aldrig sinande svada av tomma bekännelser. I den mån idén får uttryck i sinnevärlden är det till stor del i en form som snarast förstärker effekten av konformismen. De aspekter av frihetsidén som det är lättare att känna sig sympatisk till, såsom tankefrihet och ett levande debattklimat, undertrycks. Friheten visar alltmer av sina inre spänningar: den har en totalitär sida. En medfödd egenskap, vilken visserligen är mer framträdande hos anförvanten.

Återstår en nuliberalt färgad individualism som inriktar människors tankar på kortsiktiga personliga problem och intressen snarare än på verkligt deltagande i de kulturella, samhälleliga, nationella och mänskliga sammanhang och frågeställningar som fordrar oegennyttigt sinnelag och långsiktigt tänkande. Det är frikort för egot. Massinvandringen går över huvudet på individerna. De som dock förmår fånga en kritisk tanke ser konformismen sedan till att hålla i näpst. Detta är sannerligen en välkomponerad häxbrygd.

Konformismens djupaste och mest skrämmande innebörd ligger emellertid i att den skapar ett tillstånd där censuren oftast inträder före tanken. Den idag mer än välbehövliga genomlysande samhällsdebatten kan då aldrig komma till stånd.

Att det finns urskiljbara intressen och grupper som särkilt engagerat sig i planterandet och gödandet av den demokratiska, liksom en gång den kommunistiska, konformismens spöksådd, på den åker där livets brödsådd en gång odlades, är självklart. De Geer, Fahey, Spectre, MacDonald – för att nu återgå till dem –, de har talat om en sådan, men alls icke obetydlig, grupp av såningsmän.

Naturligtvis är det historiska skeendet alltför komplext och mångfacetterat för att tillfredsställande förklaras endast genom ett pekande hit och dit på olika inflytelserika grupper och intressen. Likväl är – enligt den filosofi som brukar begagnas i dessa spalter – de i varje ögonblick handlande personligheterna en betydande historisk väsentlighet.

Men har vi ovan talat dels om nedbrytande och dels om passiviserade krafter, får vi nu inte glömma en tredje kategori människor i vår demokratis hage. Immuna mot frihets- och jämlikhetsfrasernas förlamande besvärjelser får de hälsa och kraft av det som närde europén innan den stora skövlingen av den västerländska odlingen inleddes. De hittade skatten i åkern, och de gömmer den inom sig.

5 kommentarer

 1. Tack för goda argument! Man blir sugen på att läsa ngt av denne Lindbom – vilket förlag gav ut Konservatism i vår tid (1996)- vet du?

  Mvh/ Niklas

 2. Boken gavs ut av Norma bokförlag, numera väl Artos & Norma bokförlag, men Lindboms böcker är säkerligen slutsålda där. Sök på antis eller biblan!

 3. Tack Bo & Thomas! Artos & Norma är ju verkligen ett kvalitetsförlag. Ska införskaffa boken där eller på antikvariat!!

 4. EN NONKONFORMIST I NY FORM

  På tal om Jonas De Geer. Året innan denna artikel publicerades hade jag anmält hans bok Motströms i Nonkonfom nr 87 (den 21 april 2009) under rubriken ”En nonkonformist i form”. För den som är intresserad av hur det lät när jag gjorde det för nu fjorton år sedan, återger jag texten nedan. Först bör man väl emellertid notera att sedan dess har en uppföljare publicerats, betitlad Motströms, Motpol, Motgift (2014). Det är en sammanställning av artiklar från åren 2008-2011. Vi kan även notera att De Geer varit delaktig i utgivningen av, eller åtminstone skrivit förordet till, dels en svensk nyutgåva av Derek Hollands Den politiske soldaten (2015) och en svensk översättning av en del av den brittiske journalisten Douglas Reeds Disgrace Abounding (1939), betitlad Babylon i Berlin (2017). Men här är alltså till att börja med kommentaren till De Geers första bok:

  ”Jonas De Geer är en välbekant skribent för Nonkonforms läsekrets, och därtill, vågar jag säga, en mycket uppskattad sådan. Alltid välformulerad, ofta skarpladdad och pricksäker. Är det något han inte är så är det strömlinjeformad. För sin relativt unga ålder är han tämligen erfaren i sitt skrå; han har hunnit redigera eller medverka i ett flertal böcker, tidningar och tidskrifter. Resultatet av denna verksamhet har han nu destillerat och samlat till en första egen bok, som passande har betitlats Motströms: skriftställning i urval 1996—2008 (Nordiska förlaget, 2009).

  ”Risken att någon skulle blanda ihop Jonas De Geers bok med Marx- och Lenin-alumnen Frank Baudes Mot strömmen (2000) får väl bedömas som mindre överhängande.

  ”Jonas De Geer har framhållit att han aldrig haft ambitionen att bli skribent. Han hamnade dock där, genom en tilltagande förvissning om att han ”befann sig på ett tåg som spårat ur för länge sedan” – och med en förhoppning om att kunna få åtminstone någon av de i restaurangvagnen aningslöst småpratande medpassagerarna att fatta läget.

  ”Bokens resa tar oss härvidlag från den kulturkonservativa tidskriften Svarta fanor, där Jonas De Geer gjorde sin debut, via Svenskan och Finanstidningen, till Salt och vidare till diverse andra samtidskritiska publikationer, däribland givetvis Nonkonform – även om sättaren tyvärr här, dessutom enligt vad jag har kunnat finna på det enda stället i boken, förlorat mot – eller rent av gömt sig bakom? – Tryckfelsnisse; det blev den mindre sannolika abbreviationen ”Nonkorm”.

  ”Nåväl, det är en mindre väsentlig detalj i sammanhanget. Intressant är däremot boken, för att inte tala om personen som skrivit den. I förordet betecknar John Järvenpää författaren som nonkonformist. Den saken förvånar väl ingen; den är oantastlig. Något mer oväntade för en del är kanske epiteten humanist och antirasist. Inte desto mindre är de lika träffande som den första etiketten – om man förstår dessa begrepp på rätt sätt.

  ”Som Järvenpää nämner har Jonas De Geer humanistisk bildning, och han är en konsekvent försvarare av människovärdet. Förklaringen av det sistnämnda kan dock fördjupas. Hans omhuldande av denna idé är verkligt och fast därigenom att det är andligt, djupt kristet. För att tala med Teodor Holmberg (i Med sköld och svärd: för svenskhet och etisk kultur, 1920): där Herrens Ande är, där är även det sanna människovärdet. Detta är människans enda adelsbrev. Samma tankegång uttrycks i nysvenska Manifest 79 (1979) med orden: varje människa bär en marskalkstav i sin ränsel. De Geer är alltså humanist i den bemärkelse som nysvenskheten avser när den talar om behovet av en ”ny humanism” som kastar överbord den gamla; den som satte människan i centrum. Den nya återställer människans livsgärning i tjänst åt tillvarons goda och skapande makt, Gud. Här berör vi inget mindre än samtidsproblemens kärna, den verkliga bakgrunden till västerlandets förestående kollaps. Det är därför lyckat att De Geers bok inleds med en liten essä över detta ämne, ”Människorikets tyranni”, som mot bakgrund av Huxleys dystopiska 30-talsklassiker diskuterar teofobi kontra gudsfruktan. Den moderna människan, behärskad av den förra, degraderas till en konform, själlös varelse som vadar i de fysiska behovstillfredsställandenas, de tomma njutningarnas och de ångestladdade sinnesbedövningarnas vegetativa träsk, och på den grunden bygger sitt människorike, som dock ”är upprättat i en skapelseordning som inte är av människan och som människan i sista hand är underkastad”.

  ”På samma sätt förklaras Jonas De Geers antirasism, dvs. med hänvisning till det kristna människovärdet. Han inställning till etniska frågor blir därför vad vi nysvenskar kallar samnationalism, ett erkännande av nationella värden omfattande alla jordens folk och raser. Jag har aldrig hört honom fälla, eller sett honom nedplita, ett rasistiskt motiverat ord, ett uttalande menat att förringa en människa pga. dennes biologiska genealogi. Att han inte låtit sig neddras till fördomen om alla människors och rasers likhet och till den tesens alla sura följdfrukter, som t.ex. vantron på massinvandringens och mångkulturens förträfflighet, är en helt annan sak.

  ”Men nej, det är naturligtvis inte en annan sak för Jonas De Geers skribentkollegor i etablissemangspressen. Därför kommer säkerligen beskyllningar om åtminstone rasistisk tendens att förekomma om nu någon av dem skulle få för sig att nämna boken över huvud. För att inte tala om anklagelser om det mångfalt mer laddade ordet antisemitism, med hänvisning främst till Salt-artikeln om Förintelsekulten, till ”Refah och Regnbågen”, som berör Israel och dess politik gentemot palestinierna, samt till ”Strövtåg på förbjudet område”, som diskuterar judisk makt och inflytande i vår tid. Men att kritisera ett välutbyggt och välbelagt exploaterande av en historisk uppfattning om Förintelsen, att kritisera en behandling av en folkgrupp som på alla andra håll skulle benämnas rasistisk, att fritt vilja diskutera judisk makt och judiska organisationers verksamhet – detta kan givetvis aldrig fås till antisemitism, rasism mot judar, eller judehat. Författaren skriver dessa artiklar med motiveringen: ”Att all makt ska kunna kritiseras bör vara en självklarhet i ett fritt samhälle; judisk makt får inte ens diskuteras, inte ens påtalas, vilket är helt oacceptabelt.” Även om man inte håller med om allt De Geer skriver i dessa frågor, kan väl ingen ärlig människa ge honom fel på denna punkt. Hans förklaring till varför han tar till orda i denna fråga är intellektuellt oangripbar. De Geer förtydligar också att den kritik han framför riktar sig mot vissa judiska maktintressens verksamhet, inte mot det judiska folket som sådant. Det finns ingen rasism i resonemanget. En lösning på hithörande problemområden är minst lika mycket till judarnas fromma som till övriga människosläktens.

  ”För att nämna några övriga ämnen i boken: en diskussion om socialismen utifrån Henrik De Mans bok om den sammes psykologi från 1928, en reflektion över högern och 68-rörelsen, en kritik över en svensk journalissas rapportering från ”Frontens Frankrike”, ett orienteringsförsök över Bilderberggruppen och dess betydelse, en framställning om Tolkien och budskapen i Ringen-trilogin, en hänvisning till språket som tankens verktyg eller fjättrare, ett avfärdande av den globala finanskapitalismen, en hyllning till Orkneyförfattaren mellan himmel och hav, George Mackay Brown. Lite av det ena och det andra alltså.

  ”Boken omfattar 120 sidor och kostar hos förlaget 120 kronor. För endast en krona per sida får man god utdelning. Läsaren upplyftes av att det även i en yngre svensk generation finns fritänkare, fribytare, i ordens goda bemärkelse. Jag kommer att tänka på vad Sven Stolpe kallade Per Engdahl när han recenserade just Fribytare i folkhemmet: en modig man.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.